இந்துமதம்-தமிழ் மொழி

“இந்துவாகப் பிறந்த அனைவருமே”, அவசியம் இதைத் தெரிந்துக்கொள்வோம் :- தமிழ் வருடங்கள்(60) அயணங்கள்(2) ருதுக்கள்(6) மாதங்கள்(12) பக்ஷங்கள்(2) திதிகள்(15) வாஸரங்கள்(நாள்)(7) நட்சத்திரங்கள்(27) கிரகங்கள்(9) நவரத்தினங்கள்(9) பூதங்கள்(5) மஹா பதகங்கள்(5) பேறுகள்(16) புராணங்கள்(18) இதிகாசங்கள்(3) இவை அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக…… Read more “இந்துமதம்-தமிழ் மொழி”